Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

					
Хангамжийн менежер: О.Төгөлдөр
Утас: 8999-9989, И-Мэйл: tuguldur@khutulcement.mn Файлаар татах
Илүүдэлтэй байгаа сэлбэгийн жагсаалт
  № Материалын нэр ТИП марк Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ
Холхивч
1 Холхивч 3612-22312 ш 2
2 Холхивч 3556 /22256/ ш 7
3 Холхивч 6203 ш 3
4 Холхивч N226 ш 1
5 Холхивч 7512 ш 7
6 Холхивч 7510 ш 4
7 Холхивч 66410 ш 7
8 Холхивч 7538-32238 ш 1
9 Холхивч 32216-57516 ш 1
10 Холхивч 117 ш 9
11 Холхивч 113 ш 7
12 Холхивч 111 ш 5
13 Холхивч 106 ш 10
14 Холхивч 8107 ш 14
15 Холхивч 118 ш 4
16 Холхивч 112 ш 10
17 Холхивч 115 ш 1
18 Холхивч 213 ш 6
19 Холхивч 9588214 ш 5
20 Холхивч 210 ш 35
21 Холхивч 27317 ш 21
22 Холхивч 413 ш 31
23 Холхивч 12316 ш 5
24 Холхивч 1311 ш 27
25 Холхивч 108710 ш 10
26 Холхивч 1608 ш 9
27 Холхивч 1224 ш 19
28 Холхивч 1309 ш 2
29 Холхивч 7000110 ш 4
30 Холхивч 7000107 ш 11
31 Холхивч 7000108 ш 8
32 Холхивч 7815 ш 43
33 Холхивч 2315 ш 7
34 Холхивч 221 ш 7
35 Холхивч 222 ш 5
36 Холхивч 2311 ш 2
37 Холхивч 154901 ш 23
38 Холхивч 315 ш 42
39 Холхивч 263706 ш 29
40 Холхивч 3182116 ш 13
41 Холхивч 3182120 ш 4
42 Холхивч 3182110 ш 4
43 Холхивч 301 ш 6
44 Холхивч 50409 ш 16
45 Холхивч 804707 ш 49
46 Холхивч 6009 ш 5
47 Холхивч 6316 ш 34
48 Холхивч 42620 ш 3
49 Холхивч 3182122 ш 2
50 Холхивч 42211 ш 6
51 Холхивч 46109 ш 2
52 Холхивч 46210 ш 2
53 Холхивч 402411 ш 2
54 Холхивч 609925 ш 1
55 Холхивч 46111 ш 6
56 Холхивч 64907 ш 3
57 Холхивч 3610 ш 5
58 Холхивч 42224 ш 3
59 Холхивч 42412 ш 2
60 Холхивч 150409 ш 9
61 Холхивч 66410 ш 7
62 Холхивч 160703 ш 5
63 Холхивч 18207 ш 7
64 Холхивч 180707 ш 5
65 Холхивч 180501 ш 40
66 Холхивч 7515 ш 10
67 Холхивч 6018 ш 3
68 Холхивч 7514 ш 2
69 Холхивч 7304 ш 7
70 Холхивч 7818 ш 5
71 Холхивч 7215 ш 3
72 Холхивч 7214 ш 6
73 Холхивч 7209 ш 7
74 Холхивч 7217 ш 4
75 Холхивч 7208 ш 4
76 Холхивч 7224 ш 2
77 Холхивч 7712 ш 2
78 Холхивч 7317 ш 1
79 Холхивч 7952 ш 4
80 Холхивч 148 ш 8
81 Холхивч 2007156 ш 4
82 Холхивч 8313 ш 1
83 Холхивч 8104 ш 4
84 Холхивч 8320 ш 3
85 Холхивч 804709 ш 32
86 Холхивч 8106 ш 2
87 Холхивч 8109 ш 2
88 Холхивч 2007119 ш 1
89 Холхивч 51205 ш 7
90 Холхивч 8102 ш 14
91 Холхивч 8101 ш 4
92 Холхивч 8214 ш 3
93 Холхивч 8211 ш 3
94 Холхивч 8215 ш 3
95 Холхивч 8217 ш 3
96 Холхивч 592708 ш 1
97 Холхивч 8314 ш 20
98 Холхивч 807813 ш 8
99 Холхивч 8209 ш 3
100 Холхивч 8207 ш 4
101 Холхивч 8224 ш 2
102 Холхивч 8236 ш 11
103 Холхивч 8144 ш 2
104 Холхивч 8148 ш 1
105 Холхивч 8111 ш 7
106 Холхивч 8120 ш 9
107 Холхивч 224 ш 8
108 Холхивч 950218 ш 3
109 Холхивч 922205 ш 15
110 Холхивч 954712 ш 2
111 Холхивч 62612 ш 7
112 Холхивч 958305 ш 5
113 Холхивч 67510 ш 1
114 Холхивч 926200 ш 10
115 Холхивч 987910 ш 3
116 Холхивч 958705 ш 4
117 Холхивч 942/30 ш 15
118 Холхивч /жижиг 27/ ш 29
119 Холхивч 11210 ш 5
120 Холхивч 17716 ш 3
121 Холхивч 9019436 ш 1
122 Холхивч 46120 ш 7
123 Холхивч 2007948 ш 1
124 Холхивч 3844 ш 2
125 Холхивч 3182140 ш 5
126 Холхивч 1209 ш 7
127 Холхивч 32322 ш 2
128 Холхивч /марккгүй/ ш 3
129 Холхивч 51314 ш 1
130 Холхивч 27709 ш 1
131 Холхивч 9019464121 шамот ш 8
132 Холхивч 7624 ш 1
133 Холхивч 6303 ш 72
134 Холхивч 2309 ш 4
135 Холхивч 3182115 ш 8
136 Холхивч 2609 ш 3
137 Холхивч 32616 ш 1
138 Холхивч 7909 ш 9
139 Холхивч 8292 ш 3
140 Холхивч 407 ш 3
141 Холхивч 941/12 ш 15
142 Холхивч 942/32 ш 28
143 Холхивч 943/40 ш 16
144 Холхивч 42614 ш 3
145 Холхивч 18206 ш 9
146 Холхивч 12736 ш 5
147 Холхивч 32418 ш 11
148 Холхивч 942/20 ш 10
149 Холхивч 466309 ш 1
150 Холхивч 20803 ш 1
151 Холхивч 22218 ш 10
152 Холхивч 6214 ш 41
153 Холхивч 7618 ш 19
154 Холхивч 98316 ш 10
155 Холхивч 7610 ш 6
156 Холхивч 7218 ш 4
157 Холхивч 244 ш 3
158 Холхивч 8210 ш 1
159 Холхивч 53614 ш 3
160 Холхивч 260703 ш 1
161 Холхивч 7604 ш 21
162 Холхивч 1206 ш 1
163 Холхивч 7210 ш 4
164 Холхивч 46211 ш 12
165 Холхивч 114 ш 2
166 Холхивч 1613 ш 2
167 Холхивч 1205 ш 3
168 Холхивч 402611 ш 7
169 Холхивч 8208 ш 2
170 Холхивч 11606 ш 1
171 Холхивч 12210 ш 1
172 Холхивч 970711 ш 2
173 Холхивч 942/35 ш 15
174 Холхивч 943/50 ш 1
175 Холхивч 943/30 ш 14
176 Холхивч 943/25 ш 14
177 Холхивч 941/25 ш 16
178 Холхивч 64706 ш 9
179 Холхивч 688811 ш 1
180 Холхивч 42618 ш 4
181 Холхивч 29336 ш 1
182 Холхивч 1611 ш 9
183 Холхивч 416 - 6416 ш 11
184 Холхивч 7313 ш 7
185 Холхивч 7230 ш 7
186 Холхивч 7512 ш 7
187 Холхивч 46416 - 7416 ш 1
188 Холхивч 7532 ш 2
189 Холхивч 62307 ш 10
190 Холхивч 7718 ш 8
191 Холхивч 7318 - 30318 ш 1
192 Холхивч 30314 ш 15
193 Холхивч 7311 ш 3
194 Холхивч 6001 ш 27
195 Холхивч 609 ш 16
196 Холхивч 42210 ш 1
197 Холхивч 42230 ш 1
198 Холхивч 7511 ш 17
199 Холхивч 311 ш 4
200 Холхивч 42310 ш 6
201 Холхивч 7509 ш 2
202 Холхивч 150308 ш 3
203 Холхивч 150204 ш 1
204 Холхивч 180304 ш 2
205 Холхивч 8113 ш 1
206 Холхивч 42415 ш 1
207 Холхивч 2224 ш 22
208 Холхивч 66322 ш 1
209 Холхивч 7510 ш 4
210 Холхивч 50411 ш 28
211 Холхивч 32615 ш 1
212 Холхивч 1320 ш 1
213 Холхивч 32314 ш 15
214 Холхивч 1310 ш 2
215 Холхивч 62308 ш 2
216 Холхивч 1308 ш 3
217 Холхивч 7320 ш 3
218 Холхивч 32413 ш 3
219 Холхивч 80202017 ш 2
220 Холхивч 46130 ш 6
221 Холхивч 42626 ш 6
222 Холхивч 62312 ш 8
223 Холхивч 228 ш 4
224 Холхивч 107 ш 6
225 Холхивч 219 ш 5
226 Холхивч 51112 ш 2
227 Холхивч 3538 ш 8
228 Холхивч 7507 (32307) ш 11
229 Холхивч 7516 ш 1
230 Холхивч 110 ш 3
231 Холхивч 122 ш 8
232 Холхивч 207 ш 1
233 Холхивч 1612 ш 1
234 Холхивч 6028 ш 2
235 Холхивч 6200 ш 1
236 Холхивч 7711 ш 1
237 Холхивч 7728 ш 3
238 Холхивч 8110 ш 5
239 Холхивч 8202 ш 8
240 Холхивч 8205 ш 1
241 Холхивч 30316 ш 9
242 Холхивч 32044 ш 4
243 Холхивч 32220 ш 2
244 Холхивч 36211 ш 5
245 Холхивч 46313 ш 1
246 Холхивч 51115 ш 7
247 Холхивч 51118 ш 4
248 Холхивч 60201 ш 15
249 Холхивч 62202 ш 9
250 Холхивч 67207 ш 4
251 Холхивч 94904 ш 2
252 Холхивч 292306 ш 2
253 Холхивч 502220 ш 5
254 Холхивч 852903 ш 1
255 Холхивч 1176724 ш 1
256 Холхивч 3182112 ш 4
257 Холхивч 3182132 ш 2
258 Холхивч 7000114 ш 8
259 Холхивч 20007148 ш 20
260 Холхивч 941/15 ш 6
261 Холхивч 941/20 ш 17
262 Холхивч 942/25 ш 10
263 Холхивч 12311 ш 8
264 Холхивч 2416 ш 5
265 Холхивч 8103 ш 6
266 Холхивч 1213 ш 10
267 Холхивч 46205 ш 3
268 Холхивч 3182126 ш 8
269 Холхивч 212 ш 15
270 Холхивч 22220 /3520/ ш 4
271 Холхивч 2324 /324/ ш 14
272 Холхивч 2320 /N320/ ш 17
273 Холхивч 318 ш 16
274 Холхивч 7216 ш 8
275 Холхивч 7617 ш 4
276 Холхивч 300314 ш 1
277 Холхивч 36205 ш 1
278 Холхивч 42312 ш 4
279 Холхивч 42204 ш 1
280 Холхивч 1515 ш 1
281 Холхивч 7616 ш 3
282 Холхивч N2226 ш 14
283 Холхивч 309 -6309 ш 185
284 Холхивч 7416 -46416 ш 5
285 Холхивч 2622134 ш 6
Тросс
285 Тросс ф-17мм м 8
286 Тросс ф-14/гантай/ м 1.212
287 Тросс ф-4/ган/ м 12.089
288 Тросс ф-5/гантай/ м 576
289 Тросс ф-5/гантай/ м 1.343
290 Тросс ф-7/гантай/ м 632
291 Тросс ф-8/гантай/ м 1.765
292 Тросс ф-30 м 116
293 Тросс ф-22 м 360
294 Тросс ф-33 м 1.291
295 Тросс ф-31 м 466
296 Тросс ф-3.2 /ган/ м 231
Автомашины сэлбэг эд анги
297 Выкладыш Зил -130 машин ком 1
298 Кропны ул гол Зил -130 машин ш 1
299 Кропны 4-р араа Зил -130 машин ш 1
300 Крышка / Ууцан / Зил -130 машин ш 1
301 крышкины жийрэг Зил -130 машин ком 2
Уул төмөр замын сэлбэг эд анги
303 Хөндлөн дугуйны гол ДЭТ-251 ш 1
304 Шлицтэй гол ЭКГ5А ш 1
305 Муфть ЭКГ5А ш 1
306 Богино гол ЭКГ5А ш 1
307 Эргэхийн редукторын араа ЭКГ5А ш 1
308 Шанаганы шүд ЭКГ5А ш 1
309 Эргэхийн араа 1080-16-01 ш 1
310 Kолесо зубчатый Z -22 м 8 ш 1
311 Өрмийн явахын богино гол СБШ-200Н ш 3
312 Өрмийн штангны толгой СБШ-200Н ш 1
313 РЧО тохируулагч ТЭМ ш 1
314 Сольнит ТЭМ ш 1
315 2 машинт агрегат ш 1
Механик сэлбэг эд анги
318 Ажлын дугуй 25 насосны /нерж/ ш 1
319 Ажлын дугуй ш 2
323 Ажлын дугуй Ф1100 ш 1
324 Ажлын дугуй Ф130 ш 1
327 Усны насос ш 2
328 Вентиляторын ажлын дугуй ВПН-170 ш 1
329 Вентиляторын ажлын дугуй ш 7
330 Вентиляторын ажлын дугуй ш 8
331 Колесо червячное ш 10
334 лебедка ш 5
335 лебедка цахилгаан ш 1
336 Мотор редуктор Мод 16/8 кв ш 1
337 Мотор редуктор Ч-24-80 ш 1
338 Насос ВКС-4/28 К ком 1
339 Насос /цэнхэр/ ш 1
340 Насос д-315 320-50 ш 1
341 Насос К80- 50/200 ш 1
342 Насос Н-400 ш 2
344 Насос БГ -11-24 ш 3
345 Насос Д-500 /65/ ш 1
347 Редуктор Ч-24-80 ш 3
348 Редуктор Р-831У ш 1
349 Редуктор РМ500-50-12Ц ш 2
350 Редуктор мотор/ ш 1
351 Редуктор 5-75-10.2-84 КГ ш 1
352 Редуктор МПО-0.2-10ВУ3 ш 1
353 Редуктор МПО-0.2М-10ВУ3 ш 1
354 Редуктор Р4Т ш 1
355 Редуктор РМ 500 - 3-30-95 ш 1
356 Редуктор РМ 500-20-12Ц ш 1
357 Редуктор РМ 500-5-8М ш 1
358 Редуктор РМ500-3-2М-12 ш 2
359 Редуктор РМ-500-50-23Ц ш 1
360 Редуктор РМ-500-50-31Ц-У2 ш 1
361 Редуктор РМ-650-16-11 м ш 1
362 Редуктор РМ-650-40-32МУ ш 1
363 Редуктор РЦБ - 750 - 5 ш 1
364 Редуктор РЦД250-25-4-У1 ш 1
365 Редуктор РЦД-350-16-21-У2 ш 1
366 Редуктор РЦД-350-40-11 ш 1
367 Редуктор гловой правый ш 2
368 Редуктор гловый левый ш 2
369 Редуктор Ц2У - 250 - 40 - 22 - У2 ш 1
370 Редуктор Ц2У-200-16-12 ш 1
371 Редуктор Ц2У-200-20-12У1 ш 1
372 Редуктор Ц2У-250-40-12-У2 ш 2
373 Редуктор Ц2У-31.5Н ш 1
374 Редуктор Ц3У - 160 ш 1
375 Редуктор Ц3у-160-80-17 ш 1
376 Редуктор ЦЗУ - 250 - 63 - 22МУ ш 1
377 Редуктор ЦТ1450УЗ ш 1
378 Редуктор ЦТНД - 315 - У4 ш 2
379 Редуктор ЦТНД 31.5 ш 1
380 Редуктор Ч-100 ш 1
381 Редуктор Ч-80 ш 2
382 Решётко смд-170 ш 15
384 Тосны насос Г-12-24 ш 1
385 Тосны насос Г-11-24 ш 1
386 Тосны насос БГ-1-25 ш 1
387 Тэргэнцэрийн редуктор вк-350-25 ком 1
388 Уплотнение левае ш 1
389 Уплотнение правое ш 2
391 Хий хувиарлагч ш 4
Цахилгааны сэлбэг эд анги
395 тосон тень /халаагуур/ ш 1
396 медьпост кг 160
397 секц ш 546
398 Карбид кг 2.500
399 Тогтмол гүйдлийн хөдөлгүүрийн секц ш 232
400 Хөдөлгүүр 55 квт 1470 об/мин ш 2
401 Хөдөлгүүр 40 квт 2920 об/мин ш 1
402 Хөдөлгүүр 45 квт 1460 об/м ш 1
403 Хөдөлгүүр АО-82-6 30 квт 1000 об/мин ш 1
404 Хөдөлгүүр ДА 30-500квт 740об мин ш 1
405 Хөдөлгүүр 160 квт 740 об/м фазын ротортой ш 1
406 Хөдөлгүүр 4АМ-315 200 квт 2970 об/м ш 1
407 Хөдөлгүүр 160квт 980 об /мин ш 1
408 Хөдөлгүүр 1.5 квт 2850 об/мин ш 1
409 Хөдөлгүүр Н-118-250квт1475об/м ш 1
410 генератор синхронный 93.7 квт 1500 об/мин ш 1
411 Хөдөлгүүр 160 квт 780 об/мин ш 1
413 Хөдөлгүүр 315 квт 1450 об/мин ш 1